Condicions generals de compra

Introducció

Aquest document contractual regirà les Condicions Generals de contractació de productes (d'ara endavant, «Condicions») a través del lloc web www.raphiaeucalyptus.com propietat d'IMMACULADA GALILEA (RAPHIA EUCALYPTUS) sota la marca comercial de raphia & eucalyptus, d'ara endavant, PRESTADOR , les dades de contacte del qual figuren també a l'Avís Legal d'aquesta Web.

Aquestes Condicions romandran publicades al lloc web a disposició de l'USUARI per reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte, podent ser modificades en qualsevol moment per INMACULADA GALILEA (RAPHIA EUCALYPTUS). És responsabilitat de l'USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment de realització de comandes. IMMACULADA GALILEA (RAPHIA EUCALYPTUS) arxivarà el document electrònic on es formalitzi la compra i el tindrà a disposició de l'USUARI per si aquest ho sol·licita.

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat a excepció dels supòsits expressament assenyalats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta o en altres lleis especials.

L'acceptació d'aquest document comporta que l'USUARI:

  • Ha llegit, entén i comprèn allò aquí exposat.
  • És una persona amb capacitat suficient per contractar.
  • Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països on envia els productes, i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.


Identitat de les parts contractants

D'una banda, el PRESTADOR dels productes contractats per l'USUARI és IMMACULADA GALILEA (RAPHIA EUCALYPTUS), amb domicili social al carrer RECTOR UBACH 46, ENT 2 – 08021 BARCELONA. NIF 38120304N i amb telèfon datenció al client 660644904. 

I d'altra banda, l'USUARI que és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.


Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l'USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d‟un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d‟un producte concret.


Rectificació de les dades

Quan l'USUARI identifiqui errors en les dades publicades al lloc web o en els documents generats per la relació contractual, podrà notificar-ho al correu info@raphiaeucalyptus.com perquè IMMACULADA GALILEA (RAPHIA EUCALYPTUS) els corregeixi el més aviat possible.

L'USUARI podrà mantenir actualitzades les vostres dades accedint al vostre compte d'usuari.


Procediment de contractació

L'USUARI, per poder accedir als productes o serveis que ofereix el PRESTADOR, haurà de ser més gran o menor d'edat emancipat. Per això, l'USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requeriran, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada a l'Avís legal ia la Política de privadesa d'aquest lloc web.

El PRESTADOR informarà que conforme al que exigeix l'article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els passos següents:

1. Clàusules generals de contractació.
2. Enviament i entrega de comandes.
3. Dret de desistiment.
4. Reclamacions i resolució de litigis en línia.
5. Força major.
6. Competència.
7. Generalitats de loferta.
8. Preu i termini de validesa de loferta.
9. Despeses de transport.
10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
11. Procés de compra.
12. Dissociació i suspensió o rescissió del contracte.
13. Garanties i devolucions.
14. Llei aplicable i jurisdicció.


1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d'una comanda al PRESTADOR suposarà l'acceptació per part de l'USUARI d'aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l'USUARI no podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.


2. ENVIAMENT I LLIURAMENT DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comanda fins que no hagi comprovat que s'ha realitzat el pagament.

Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant MISSATGERIA EXPRESS segons la destinació designada lliurement per l'USUARI.

L'enviament s'efectuarà un cop confirmada la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament de la comanda.

El termini de lliurament estarà comprès entre 24h i 3 dies laborables, segons la població de destinació i la forma de pagament escollida. La data prevista d'enviament i entrega se subministrarà prèviament a la confirmació de la comanda.

Manca d'execució del contracte a distància

En cas de no poder executar el contracte perquè el producte o servei contractat no estigui disponible en el termini previst, s'informarà a l'USUARI de la manca de disponibilitat i que quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l'import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputables al PRESTADOR.

En cas de retard injustificat per part del PRESTADOR respecte a la devolució de l'import total, l'USUARI podrà reclamar que se li pagui el doble de l'import degut, sense perjudici al dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en allò que excedeixin de aquesta quantitat.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l'USUARI, falses, inexactes o incompletes.

El lliurament es considerarà realitzat en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l'USUARI i aquest, o el seu delegat, hagi signat el document de recepció del lliurament.

El PRESTADOR respondrà davant l'USUARI de qualsevol manca de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament de la comanda, i l'USUARI podrà, mitjançant una simple declaració, exigir-li l'esmena d'aquesta manca de conformitat, la reducció del preu o la resolució del contracte. En qualsevol d'aquests supòsits, l'USUARI podrà exigir, a més, la indemnització de danys i perjudicis, si escau.

L'USUARI tindrà dret a suspendre el pagament de qualsevol part pendent del preu del producte adquirit fins que el PRESTADOR compleixi les obligacions establertes en aquest contracte.

Correspon a l'USUARI verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades al document de recepció del lliurament.

En cas que la contractació no comporti el lliurament físic de cap producte, sinó una activació de descàrrega en un lloc web, el PRESTADOR informarà prèviament l'USUARI respecte al procediment que ha de seguir per fer aquesta descàrrega.


3. DRET DE DESISTIMENT

Formulari de desistiment

L'USUARI disposa d'un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte o des de la celebració del contracte de compravenda si fos una prestació d'un servei, per exercir el dret de desistiment, regulat al article 102 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, d'ara endavant RDL 1/2007. Si el PRESTADOR no compleix el deure informació i documentació sobre el dret de desistiment, el termini per a l'exercici finalitzarà dotze mesos després de la data d'expiració del període de desistiment inicial, d'acord amb el article 105 del RDL 1/2007.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes referits i enumerats al article 103 del RDL 1/2007, i que es relacionen aquí

Tota devolució haurà de comunicar-se al PRESTADOR, sol·licitant un número de devolució mitjançant el formulari habilitat per fer-ho, o per correu electrònic a info@raphiaeucalyptus.com indicant el número de factura o comanda corresponent.

En cas que la devolució no es realitzés amb l'embalatge original de lliurament, el PRESTADOR podrà cobrar el cost de 5€ a l'USUARI informant-ne prèviament a través del mateix canal de comunicació utilitzat.

Un cop l'USUARI hagi rebut el número de devolució, farà arribar el producte al PRESTADOR, indicant aquest número a la carta d'enviament, amb les despeses de transport a càrrec seu, al domicili d'IMMACULADA GALILEA (RAPHIA EUCALYPTUS):

Rector Ubach 46 entresòl 2 – 08021 Barcelona

Descarregar formulari de desistiment

4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

Qualsevol reclamació que l'USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

IMMACULADA GALILEA (RAPHIA & EUCALYPTUS)

  • Direcció: Rector Ubach 46, entresòl 2a – 08021 Barcelona (ESPANYA)
  • Tel.: +34 660644904
  • E-mail: info@raphiaeucalyptus.com

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

D'acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l'USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per assolir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant de qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de lobligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.


6. COMPETÈNCIA

L'USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, les responsabilitats i les obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d'aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L'USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva extensió.


7. GENERALITATS DE L'OFERTA

Totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR s'entendran sotmeses a les presents Condicions.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial d'IMMACULADA GALILEA (RAPHIA EUCALYPTUS) o al que aquí estipulat, tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.


8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA

Els preus que s'indiquen respecte de cada producte o servei inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus, llevat que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament o de comunicació, manipulació o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte adquirit.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats al lloc web i s'expressaran a la moneda EURO. L'USUARI assumeix que la valoració econòmica d'alguns productes podrà variar en temps real.

Abans de fer la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es faci la comanda.

Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l'emissió d'una factura a nom de l'USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de fer la comanda. Aquesta factura s'enviarà en format paper juntament amb el producte adquirit. En cas de voler rebre-la mitjançant correu electrònic, ho haurà de sol·licitar per qualsevol dels mitjans que el PRESTADOR posa a la seva disposició, informant-lo que en qualsevol moment podrà revocar aquesta decisió.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'USUARI podrà contactar a través del telèfon d'atenció al client del PRESTADOR 660644904 o per correu electrònic a l'adreça info@raphiaeucalyptus.com


9. DESPESES DE TRANSPORT

Els preus publicats a la botiga no inclouen despeses d'enviament o comunicació, ni d'instal·lació o descàrrega, o prestacions complementàries, llevat de pacte exprés per escrit en contra.

Els ports es calcularan en el moment de desar la cistella o pressupost, ja que es calculen pel pes dels productes i per la direcció de lliurament.

La tarifa màxima de transport (IVA inclòs) aplicada és la següent:

Península 9 €
Balears 15 €

Els enviaments s'embolcallaran, protegiran i empaquetaran perquè t'arribin en perfectes condicions. Això significa que el muntatge pot variar una mica, però sempre tenint cura que la presentació sigui única. 

Com que treballem de forma artesanal, igual que molts dels nostres proveïdors, les comandes s'han de fer amb 24 hores d'antelació com a mínim. De vegades poden variar alguns dels nostres productes per altres de característiques similars. En aquest cas, raphia & eucalyptus ho indicarà en el moment de confirmar la comanda. 


10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les formes següents per efectuar el pagament d'una comanda:

  • Targeta de crèdit
  • Pay Pal
  • Transferència Bancària

L'USUARI podrà utilitzar un cupó de descompte en el moment previ a la finalització de la compra en cas d'haver-lo rebut per part del PRESTADOR.

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot per evitar l'accés no autoritzat als dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l'usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a l'efecte de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirient i que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa.

Està prohibida, en virtut dels programes de les marques de targetes, la venda o l'oferta d'un producte o servei que no compleixi totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant o Titular de la targeta o targetes.


11. PROCÉS DE COMPRA

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. Només s'hi observaran els articles, la quantitat, el preu i l'import total. Un cop guardada la cistella es calcularan els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d'enviament introduïdes.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els passos següents per a la seva correcta formalització:

1. – Comprovació de les dades de facturació.
2. – Comprovació de la direcció d'enviament.
3. – Selecció de la forma de pagament.
4. – Realitzar la comanda (comprar).

Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l'USUARI confirmant la realització de la comanda.

Comandes (sol·licituds de compra)

Prèviament a la confirmació de la comanda se subministrarà informació sobre l'estat de la comanda i la data d'enviament i/o entrega aproximada.


12. DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Si qualsevol d'aquests termes i condicions es considera il·legal, nul·la o per qualsevol raó inaplicable, aquesta condició es considera separable i no afecta la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

El PRESTADOR podrà, sense avís previ, suspendre o acabar l'accés de l'USUARI als seus serveis, totalment o en part, quan l'USUARI no compleixi les obligacions establertes en aquest contracte o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques que li siguin aplicables.

Quan El PRESTADOR exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà l'exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició del PRESTADOR.


13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

Les garanties respondran al que regula el Títol referit a «Garanties i serveis postvenda» del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, al que pot accedir clicant aquí


14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions s'han de regir o interpretar d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. Qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions se sotmetrà als jutjats i tribunals del domicili de l'USUARI, al lloc del compliment de l'obligació o aquell en què es trobe el bé si aquest fos immoble.

Comenceu a escriure i premeu Intro per cercar

Carret de compra

No hi ha productes a la cistella.

Català